ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی (Fragi

بازگشت به مطالعات آسیب پذیری و براورد خسارت لرزه ای تالار گفتگو


ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی (Fragi

details توسط Mehdi Sadeghi » ۱۳۹۰/۹/۲۸ ۰۷:۱۷:۲۸


با سلام
در این تاپیک موضوعات مرتبط با منحنی شکنندگی ارائه می شود.
Mehdi Sadeghi
 
 
پاسخ‌ها: ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۹/۲
 
مباني تهيه منحني هاي شكنندگی

details توسط Mehdi Sadeghi » ۱۳۹۰/۹/۲۸ ۰۷:۲۲:۰۴
* ویرایش شده به تاریخ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ۰۰:۰۰:۰۰


به منظور بيان كمي آسيب پذيري اجزاي مختلف سازه اي و يا غير سازه اي بر حسب ميزان خطر زلزله مي توان در مورد هر نوع از سازه ها يا اجزاي غير سازه اي حساس به جابجايي نسبي و اجزاي غير سازه اي حساس به شتاب، احتمال وقوع يا فرا گذشت از يك ميزان خسارت خاص را بر حسب يك ويژگي معرف زلزله نظير PGA , PGV, PGD بيان نمود. تكرار اين عمليات براي مقادير مختلف PGA يا ساير تك پارامترها، منجر به توليد منحني هاي نرمال شده اي موسوم به منحني شكنندگي (Fragility curve) ميگردد.

منحني هاي شكست، خرابي را بين حالات ناچيز، متوسط، سنگين و كامل توزيع مي كنند، اين منحني ها كه مي توانند به صورت نمودار نيز نشان داده شوند براي هر، حالت خرابي در هر جنبش زمين جداگانه رسم مي شوند و به عنوان ورودي در جريان محاسبه خسارت سازه اي وارد مي شوند

براي نشان دادن احتمال شرطي، تجاوز پاسخ لرزه اي سازه (R) از حالات حدي عملكردي خاصي (ترك خوردگي، تسليم، جابجايي، شكاف، كمانش و فروريزش) كه به Performance Limit Stateمعروفند و با بيان مي شود و وابسته به پارامتر معرف زمين لرزه ، I مي باشد، از فرمول 2-1 استفاده مي گردد كه توسط Corvera و Barron درسال 2000 ارئه شده است:
ffffd.jpg

R: (پارامتر پاسخ (تغييرشكل ، نيرو، سرعت و ...
r min : حد آستانه پاسخ، كه با خرابي همبسته شده است
I: پارامتر معرف زمين لرزه (دوره باز گشتMMI ، PGA)
اين تعريف براي پارامتر هاي N بعدي نيز قابل تعميم است :
2.jpg

اگر رابطه بالا را براي حالت دو بعدي ،شتاب و جابجايي تعريف كنيم، داريم:
3.jpg

: Δمتغير پيشاي پاسخ جابجايي
: Zمتغير پيشاي پاسخ شتاب
Dlim: حد آستانه جابه جايي
: Alimحد آستانه شتاب

در اين حالت پاسخ به صورت يك سطح زنگ مانند (Bell surface) در فضاي شبه شتاب طيفي وجابجايي طيفي نشان داده مي شود. زمانيكه تجاوز ازحالات حدي مشخص شود، با منحني هاي شكست نشان داده مي شود.


Mehdi Sadeghi
 
 
پاسخ‌ها: ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۹/۲
 
Re: ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی (Fragi

details توسط Massoud Moghaddas Pour » ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۰۳:۱۳:۵۷


همکار عزيزم جناب آقاي مهندس صادقي

با سلام و ضمن تشکر از مطالبي که ارائه فرموده‌ايد، مشتاقانه منتظر ادامه مطالب ارزشمندتان هستيم.

پاينده باشيد.
Massoud Moghaddas Pour
 
 
پاسخ‌ها: ۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
 
روشهاي مختلف توليد منحني هاي شكست

details توسط Mehdi Sadeghi » ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۱۴:۴۹:۳۶
* ویرایش شده به تاریخ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۰۳:۱۳:۵۷


نكته مهم در توليد منحني هاي شكست اين است كه مشخصات ويژه سازه ها در هر كشور را مد نظر بگيريم. به دليل اينكه آيين نامه ها در كشورهاي مختلف روشهاي متفاوتي را براي طراحي سازه ها بيان ميدارند و از آنجا كه خصوصيات طراحي بطور مستقيم در منحني هاي شكست و بر نتايج ارزيابي خسارت تأثير گذارند، بايد روشهاي ارائه شده براي توليد منحني هاي شكست در هر كشور كاليبره شوند.

بطور كلي براي بدست آوردن منحني هاي شكنندگي 4 روش وجود دارد:
1- روش تجربي (Empirical method)
2- بر اساس قضاوت مهندسي (Judgemental approach)
3- روش تحليلي (Analytical method)
4- روش تركيبي (Hybrid approach)

1-روش تجربي
اين روش بر اساس مشاهدات خرابي سازه ها در زلزله هاي گذشته عمل مي كند و اگر تمام جزئيات و تأثيرات اندر كنش خاك- سازه، توپوگرافي، خصوصيات چشمه لرزه اي و فاصله تا ساختگاه، در نظر گرفته شوند، در كارهاي عملي روشي قابل اعتماد است، اما به دليل مربوط بودن اين اطلاعات به يك موقعيت و منطقه خاص و همچنين كم بودن داده هاي زلزله هاي گذشته در مناطق پر جمعيت، كاربرد منحني هاي توليد شده به اين روش محدود مي باشد .
- فوايد استفاده از اين روش
الف-براي ساختمانهاي قديمي كه با اصول مهندسي ساخته نشده اند و تخمين آسيب پذيري آنها با مدل كردن امكان پذير نيست، كاربرد دارد.
ب-خسارت واقعي وارد شده بر اجزاي سازه اي وغير سازه اي در يك منطقه را نشان مي دهد.
ج-مودهاي واقعي شكست را در نظر مي گيرد.
د-روش استفاده ازآن آسان است و فرضيات كمي دارد.
-محدوديت هاي روش
الف-به دليل تغيير سازه ها در اثر باز سازي نسبت به زمانيكه زلزله رخ داده است،تخمين شدت زمين لرزه دشوار است.
ب-پارامترهاي بالقوه خسارت را به خوبي در نظر نمي گيرد.
ج-امكان مدلسازي صحيح اندر كنش خاك – سازه و جنبش زمين دشوار است.
د-اعمال اين روش به سازه هاي جديد و يا اصلاح شده دشوار مي باشد.

2- روش قضاوت مهندسي
منحني هاي توليد شده به اين روش مثل منحني هايFEMA/NIBS و ATC- 13، براساس اطلاعات كارشناسان بدست مي آيند. اين روش تحت تأثير محدوديتهايي كه كميت وكيفيت آمارهاي خسارت سازه اي را مد نظر قرار مي دهد، نمي باشد، قابل اعتماد بودن اين منحني ها زياد كمي نيست و بستگي به تجربه فردي كارشناس و طبيعت منطقه اي روابط بدست آمده دارد، واگر نتوان از روشهاي ديگر استفاده نمود، اين روش انتخاب مي شود.

3- روش تحليلي
بر اساس تحليل مدلهاي مختلف كه طبق آيين نامه هاي لرزه اي طراحي شده اند و تحت شدتهاي افزاينده زمين لرزه، پايگاه داده هاي آماري براي رسم منحني ها بدست مي آيد. با افزايش تعداد تحليلهاي انجام شده ، درصد خطا كاهش يافته و منحني هايي با درصد اطمينان بالاتر نسبت به دو حالت قبل بدست مي آيد، اين تحليل ها مي توانند به صورت تحليل تاريخچه زماني غير خطي، تحليل طيفي خطي و تحليل استاتيكي غير خطي باشند.
فوايد روش:
الف-نتايج وابسته به جنبش شديد زمين(ورودي) مي باشد
ب-به سازه هايي اعمال مي گردد كه قبلاً آسيب نديده اند.
ج-اندركنش بين سازه – خاك و جنبش شديد زمين را در بر مي گيرد.
د-از شدت زمين لرزه استفاده نمي گردد.
محدوديت هاي روش:
الف-ساختار ويژه و فرضيات پيچيده اي دارد.
ب-يك مكانيزم فروريزش و خرابي ويژه را در بر مي گيرد.
ج-بر اساس داده هاي واقعي خسارت نيست.
د-جنبه هاي دقيق معماري، ديوارهاي پركننده تأثير زيادي بر رفتار مدل مي گذارد كه در اين روش در نظر گرفته نمي شود.
توصيه مي شود كه منحني هاي بدست آمده از تحليل با نتايج زلزله هاي واقعي كاليبره شوند، وبراي در نظر گرفتن تعداد بيشتر سازه، اختصاص مدلهاي پاسخ ساده شده روش مناسبي مي باشد چرا كه كاربرد روشهاي تحليلي به دليل مراحل محاسباتي وقت گير، محدود مي باشد.

4- روش ترکيبي
اين روش براي متعادل كردن كمبود اطلاعات مشاهده اي (تجربي) روش دوم و كم كردن خطاهاي مدل كردن در روش سوم، از طريق جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف استفاده مي شود. روش تركيبي منحني هاي شكنندگي قابل اعتمادي را با تركيب ارزيابي هاي رياضي و داده هاي خسارت مشاهده شده از سازه ها در زلزله هاي قبل توليد مي كند. اساس روش، استفاده از مدلهاي تحليلي براي تكميل اطلاعات بدست آمده از بررسيهاي آماري است .منحني هايي كه از روشهاي متفاوت ذكر شده بدست مي آيند در منابع مورد نياز توليد ودقت نتايج با يكديگر متفاوتند و انتخاب استفاده از هر يك از روش ها با در نظر گرفتن دقت درنتايج و يا حجم عمليات صورت مي گيرد.
Mehdi Sadeghi
 
 
پاسخ‌ها: ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۹/۲
 
تئوري احتمال منحني شكنندگي

details توسط Mehdi Sadeghi » ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۱۵:۲۸:۳۹
* ویرایش شده به تاریخ۱۳۹۰/۱۱/۸ ۱۴:۴۹:۳۶


براي توليد منحني شكنندگي بايد يك توزيع براي پارامتر هاي تقاضاي مهندسي كه از تحليل هاي ديناميكي غير خطي بدست مي آيد در نظر گرفت، كه معمولا از توزيع نرمال استفاده مي شود
توزيع نرمال، يكي از مهمترين توزيع هاي آماري است.نمودار اين توزيع كه به منحني نرمال معروف است، حالت زنگي شكل داشته و بيشتر وقايعي كه در طبيعت و تحقيقات علمي بوقوع مي پيوندد از اين منحني پيروي مي كند، منحني نرمال را منحني گوس هم مي نامند (شکل زیر منحني تابع توزيع نرمال را نشان می دهد )
4.jpg

متغير تصادفي X كه منحني توزيع آن زنگي شكل باشد را متغير تصادفي نرمال مي ناميم.
تابع چگالي اين توزيع بصورت زير مي باشد.
5.jpg

براي بدست آوردن مقدار احتمال يك توزيع نرمال از مساحت سطح زير منحني نرمال استفاده مي كنند. كه به آن تابع توزيع تجمعي نرمال مي گويند(شکل زیر).
6.jpg
7.jpg
Mehdi Sadeghi
 
 
پاسخ‌ها: ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۹/۲
 
توليد منحني شكنندگي

details توسط Mehdi Sadeghi » ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۱۵:۳۰:۴۰


در حالت کلي منحني شکنندگي به صورت زير تعريف مي شود:
8.jpg
در رابطه بالاIM شدت زلزله است.كه معمولا برابرشتاب حداكثر زمين(PGA) فرض مي شود، EDP پارامتر تقاضاي مهندسي است، كه از خروجي تحليل هاي ديناميكي غير خطي بدست مي آيد وAC شرايط قابل قبول مربوط به حالت حدي مفروض است.
9.jpg
يك توزيع نرمال آماري براي هر پارامتر تقاضاي مهندسي ( EDP) در هر شدت حركت زلزله(IM) در نظر گرفته مي شود.براي ارزيابي احتمال تجاوزاز يك حد مرزي خاص(AC)، ميانگين و انحراف معيار هر يك از EDPها براي اثر مجموع نگاشت هاي زلزله محاسبه مي شود.سپس با استفاده ازتابع توزيع تجمعي توزيع نرمال، احتمال تجاوز هر يك از EDP ها از حالت حدي داده شده محاسبه مي شود .
Mehdi Sadeghi
 
 
پاسخ‌ها: ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۹/۲
 
دقت منحني هاي شكنندگي

details توسط Mehdi Sadeghi » ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۱۵:۳۱:۳۷


دقت بررسي ها و ارزيابي هاي آسيب پذيري كه بر مبناي منحني هاي شكنندگي صورت مي گيرند مبتني بر ميزان دقت اين منحني ها مي باشد، به گونه اي كه هر قدر در خلال روند تهيه منحني آسيب پذيري بيشتر دقت شود نتايج تحليل هاي آسيب پذيري از قابليت اعتماد بيشتري برخوردارند، اين در حالي است كه اطلاعات مورد نياز براي تهيه منحني هاي شكنندگي به طور ذاتي خاصيت رندوم دارند. رندوم بودن اطلاعات هم درمورد مشخصات تحريك ورودي و هم درمورد مشخصات مكانيكي سيستم سازه اي صادق است، چرا كه اصولا زلزله خاصيت غير تعييني و رندوم دارد واز سوي ديگر مشخصات سيستم سازه اي نيزبه دلايل گوناگون نظير تغيير مشخصات مكانيكي مصالح بر اثر خوردگي، تفاوت رفتار به دليل تغيير دائمي مركز جرم و...غير مطمئن مي باشد.بنابراين افزايش دقت منحني هاي شكنندگي مستلزم انجام عمليات رياضي و مطالعات آماري و احتمالاتي دقيق مي باشد.
شناخت عوامل ايجاد خطا مهمترين گام در امر افزايش دقت منحني هاي شكنندگي است، عوامل موثر در ايجاد خطا در منحني هاي شكنندگي عبارتند از:
1) كمبود اطلاعات موجود.
2) وجود اطلاعات نادرست يا كم دقت.
3) خطا در عمليات رياضي.
مساله اساسي ديگري كه در خلال روند تهيه منحني هاي شكنندگي بايد به آن دقت نمود استفاده از يك روش رياضي منطقي براي تلفيق داده هاي آماري با يكديگر مي باشد. توجه لازم بايد به اين نكته معطوف گردد كه داده هاي مختلفي كه از زلزله هاي گذشته و يا مطالعات عددي آزمايشگاهي بدست آمده اند از حيث دقت در يك سطح نمي باشد، لذا بايد در خلال انجام تحليل هاي آماري به داده هاي مختلف بر حسب ميزان دقت آنها وزن داده شود.
در مجموع براي تعيين منحني هاي شكنندگي سازه ها به منظور افزايش دقت محاسبات، بهتر است براي حالت خاص سازه از نظر شرايط هندسي، شرايط تكيه گاهي و شرايط ساختگاهي يك منحني شكنندگي خاص براي هر حالت تخريب بدست آيد.
Mehdi Sadeghi
 
 
پاسخ‌ها: ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۰/۹/۲
 
Re: ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی (Fragi

details توسط Ali Naseri » ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۱۳:۰۳:۴۳
* ویرایش شده به تاریخ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۵:۳۱:۳۷


در مورد تاریخچه مطالعاتی درباره منحنی های شکنندگی باید اشاره کرد رسم و تولید منحنی های شکنندگی از سازه های تأسیسات هسته ای آغاز شد، چرا که این سازه ها جزء سازه های بسیار مهم و آسیب دیدگی آنها در هنگام زمین لرزه بسیار خطر ناک است. در سال 1980 منحنی های شکنندگی برای نیروگاه های هسته ای رسم شد]16[. رسم این منحنی ها با استفاده از عوامل شکنندگی چون فشار آب، مقاومت بتن، جابجایی و تنش ایجاد شده در پوسته های مخازن براساس سطوح مختلف PGA صورت گرفت.
سپس، این منحنی ها توسط " کرچرومارتین" در سال 1993کمی توسعه داده شد. ]17[ ، این منحنی ها از لحاظ محاسباتی بسیار ساده تا حدی ابتدایی بودند و تنها بصورت تجربی و با کمک قضاوت مهندسی تهیه شده بودند، در این مقاله نیز محور قائم احتمال وقوع و محور افقی مقدار کیفی جنبش زمین بودند، از این منحنی ها جهت برآورد خسارت لرزه ای ساختمان ها استفاده شد.
می توان گفت که بعد از زمین لرزه ی نورثریج (1994) توجه بیشتری به تخمین میزان خسارت سازه ها شد، و مهندسین توجه بیشتری به پیش بینی میزان خسارت مالی سازه ها در زلزله های شدید نشان دادند.
در سال 1994 طی مطالعه ای بر سازه های ایالت کالیفرنیا، از ظوابط ATC-13 برای رسم منحنی های شکنندگی استفاده شد]19[. در آن تحقیق، منحنی های شکنندگی برای سازه های چوبی، فولادی قاب خمشی و بتن مسلح (40 سازه) رسم شد.
آنانوس و همکاران در سال 1995] 20[، مطالعات بیشتری بر مبنای توزیع بار مندرج در ATC انجام دادند و مدل جدیدی از منحنی شکنندگی را ارائه دادند در این مقاله تمامی محاسبات لرزه ای بر مبنای ATC-13 انجام گردید و این بار، محور افقی مقادیری از مرکالی اصلاح شده بود که حالت علمی تری برای آنالیز شکنندگی محسوب می شد و تابع توزیع احتمالاتی به صورت نرمال فرض شده بود و ایده های مناسبی برای پیشنهاد جهت استفاده از رکورد زلزله در این منحنی جهت کارهای آینده ارائه داده شد.
ایمیل جهت مشاوره و راهنمایی:
eng_alinaseri@yahoo.com
علی ناصری دکترا عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


Ali Naseri
 
 
پاسخ‌ها: ۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۰
 
Re: ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی (Fragi

details توسط Mohammad Ghalami » ۱۳۹۲/۲/۱۰ ۲۰:۰۰:۰۶


Mehdi Sadeghi روشن ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ۱۵:۳۱:۳۷ said: دقت بررسي ها و ارزيابي هاي آسيب پذيري كه بر مبناي منحني هاي شكنندگي صورت مي گيرند مبتني بر ميزان دقت اين منحني ها مي باشد، به گونه اي كه هر قدر در خلال روند تهيه منحني آسيب پذيري بيشتر دقت شود نتايج تحليل هاي آسيب پذيري از قابليت اعتماد بيشتري برخوردارند، اين در حالي است كه اطلاعات مورد نياز براي تهيه منحني هاي شكنندگي به طور ذاتي خاصيت رندوم دارند. رندوم بودن اطلاعات هم درمورد مشخصات تحريك ورودي و هم درمورد مشخصات مكانيكي سيستم سازه اي صادق است، چرا كه اصولا زلزله خاصيت غير تعييني و رندوم دارد واز سوي ديگر مشخصات سيستم سازه اي نيزبه دلايل گوناگون نظير تغيير مشخصات مكانيكي مصالح بر اثر خوردگي، تفاوت رفتار به دليل تغيير دائمي مركز جرم و...غير مطمئن مي باشد.بنابراين افزايش دقت منحني هاي شكنندگي مستلزم انجام عمليات رياضي و مطالعات آماري و احتمالاتي دقيق مي باشد.
شناخت عوامل ايجاد خطا مهمترين گام در امر افزايش دقت منحني هاي شكنندگي است، عوامل موثر در ايجاد خطا در منحني هاي شكنندگي عبارتند از:
1) كمبود اطلاعات موجود.
2) وجود اطلاعات نادرست يا كم دقت.
3) خطا در عمليات رياضي.
مساله اساسي ديگري كه در خلال روند تهيه منحني هاي شكنندگي بايد به آن دقت نمود استفاده از يك روش رياضي منطقي براي تلفيق داده هاي آماري با يكديگر مي باشد. توجه لازم بايد به اين نكته معطوف گردد كه داده هاي مختلفي كه از زلزله هاي گذشته و يا مطالعات عددي آزمايشگاهي بدست آمده اند از حيث دقت در يك سطح نمي باشد، لذا بايد در خلال انجام تحليل هاي آماري به داده هاي مختلف بر حسب ميزان دقت آنها وزن داده شود.
در مجموع براي تعيين منحني هاي شكنندگي سازه ها به منظور افزايش دقت محاسبات، بهتر است براي حالت خاص سازه از نظر شرايط هندسي، شرايط تكيه گاهي و شرايط ساختگاهي يك منحني شكنندگي خاص براي هر حالت تخريب بدست آيد.
آقای صادقی
من دانشجوی دکتری در دانشگاه Griffith هستم و به موضوعی که مطرح کردید علاقه مندم. ممنون میشم با ایمیل من که در انتها میزارم تماس بگیرید تا شاید بتونیم با هم بیشتر همکاری کنیم.

قلمی
mgsfahani@yahho.com
Mohammad Ghalami
 
 
پاسخ‌ها: ۱
تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۲/۹
 
Re: ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی (Fragi

details توسط Ali Naseri » ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۰۴:۰۶:۴۶


تولید منحنی های شکنندگی با استفاده از شاخص خرابی
یکی دیگر از روش هایی که می توان با استفاده از آن منحنی های شکنندگی را ترسیم کرد شاخص خرابی می باشد.
پارك – انگ و ون در سال 1985 با استفاده از رابطه معروف شاخص خسارت پارك-انگ روشی در جهت طراحی سازه ها ارائه دادند. در این روش عمده ترین پارامترهاي اولیه طرح، برش پایه و شاخص شدت زمین لرزه است که بر اساس آن شکل پذیري سازه به دست می آید]42[.
سطوح خرابی و شاخص های خرابی
هنگامیکه سازه ها تحت بار زلزله قرار می گیرند حالت های خرابی متعددی اتفاق می افتد.
- خرابی غیر سازه ای
2- خرابی سازه ای کم
3- خرابی سازه ای متوسط
4- خرابی سازه ای زیاد
5- فروپاشی کلی
این حالت های خرابی با استفاده از شاخص خرابی پیشنهاد شده توسط پارک و انگ تعریف می شوند. شاخص خرابی پارک و انگ برای المان های سازه ای به صورت زیر تعریف می شود:

(‏2 27)
〖DI〗_PA=(Ф_m-Ф_y)/(Ф_u-Ф_y )+β_e/(M_u Ф_u ) ∫▒dE

Ф_m: حداکثر خمش ایجاد شده توسط زلزله
Ф_y: خمش تسلیم
Ф_u: تغییر شکل نهایی تحت بار یکنواخت
dE ʃ : انرژی جذب شده تجمعی
My : ممان تسلیم
eβ : ضریب مربوط به نوع سازه
براي کاهش مقاومت اسمی، پارك و همکارانش مقدار1/0=β را پیشنهاد کرده اند. با استفاده از این مدل سه شاخص آسیب محاسبه می شود.
شاخص آسیب المان : تیرها و ستون ها
شاخص آسیب طبقه : اجزاي افقی و قائم و آسیب کل طبقه
آسیب کل ساختمان
به عبارت دیگر در این مدل میزان خسارت به صورت تجمعی در کلیه اعضاء ، طبقات و کل سازه در نظر گرفته می شود.
منحنی شکنندگی و ماتریس خرابی
احتمال PFij که احتمال فراگذشت سطح خرابی i ام برای زلزله ای با حداکثر شتاب PGA معادل aj به صورت زیر بدست می آید:
(‏2 28)
PF=Prob(DT ≥〖DT〗_i│PGA=a_j)=F_DT (〖DT〗_i |PGA=a_j)

DTi= شاخص خرابی مربوط به i امین سطح خرابی
FDT= تابع توزیع احتمال شاخص خرابی
با در نظر گرفتن توزیع لوگ نرمال برای DTi و PFij داریم:


( )Ф : تابع توزیع نرمال
: میانگین لگاریتم طبیعی شاخص خرابی است
: انحراف معیار لگاریتم شاخص خرابی
ماتریس خرابی نشان دهنده احتمال وقوع یک آسیب در سطح خرابی مشخصی است. احتمال PDSij، نشان دهنده خرابی یک سازه به علت زمین لرزه ای با شتاب حداکثر aj در سطح خرابی i ام است که می توان با استفاده از داده های منحنی شکنندگی به صورت زیر محاسبه کرد:

ایمیل : eng_alinaseri@yahoo.com
علی ناصری دکترا عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی
Ali Naseri
 
 
پاسخ‌ها: ۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۰
 

شما نمی‌توانید پاسخ جدیدی ارسال کنید. ارسال نظر فقط برای اعضا میسر است، لطفا ابتدا وارد شويد يا ثبت نام کنيد.
کلمه رمز خود را فراموش کرده‌اید؟ فراموشی کلمه عبور.


تمامی حقوق برای وب‌سایت « انجمن مهندسی زلزله ایران (IEEA) » محفوظ است.

صفحه اصلی     |    درباره انجمن     |    پیوندها     |    پرسشهای متداول     |    تماس با ما     |    نسخه قدیمی سایت